دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 زمان و شرایط اسکان خوابگاه در تابستان 94

 تاريخ: 18/03/94

 

 به اطلاع می رساند با عنایت به محدودیت ارائه خوابگاه در تابستان، منحصراً آن دسته از دانشجویان کارشناسی که پروژه و یا کارآموزی دارند و دانشجویان کارشناسی ارشد که سمینار و پایاننامه داشته و نیاز به اسکان در تابستان دارند می توانند  فرم اسکان تابستان ( لینک روبرو ) را تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ 27/03/94 با واریز هزینه و مشخص نمودن ترکیب اتاق خود، تحویل اداره امور خوابگاهها دهند. بدیهی است به تقاضاهای بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان