دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسي سال 1400 دانشگاه صنعتی سهند- در خصوص شماره دانشجویی

 تاريخ: 10/07/00

 

بسمه تعالی
 
به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ورودی 1400 که ثبت نام اینترنتی را تکمیل نموده یا ناقص انجام داده اند می رساند رقم هفتم شماره دانشجویی بشرح ذیل تغییر یافته است:

رقم هفتم شماره دانشجویی دانشجویان دوره های روزانه از 0 به 1
رقم هفتم شماره دانشجویی دانشجویان دوره های نوبت دوم (شبانه) از 1 به 2
رقم هفتم شماره دانشجویی دانشجویان دوره های اموزش الکترونیکی (مجازی) از 2 به 3 درج در سايت توسط : اداره آموزش