دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 آگهی مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

 تاريخ: 21/05/93

 دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد.
 
1- موضوع مناقصه :
تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی
2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :
     ضمانت نامه بانكي به مبلغ 80000000  ريال معادل هشتاد میلیون ریال يا واريز اين مبلغ به حساب جاري فراگیر 0573086007 نزد بانك تجارت شعبه خسروشهر
3- محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه :
     شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 21/05/93 لغايت 22/05/93 در ساعات اداري با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 200000 ريال معادل دویست هزار ریال ( واريز به حساب جاری فراگیر 0592013851 نزد بانك تجارت شعبه خسروشهر بنام امور دانشجویان ) به امور اداري دانشگاه واقع در تبريز – شهر جديد سهند – پرديس دانشگاه صنعتي سهند مراجعه نمايند.
4- مدارک مورد نیاز:
1-4- رونوشت فعاليت و اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي كشور و آخرين تغييرات شرکت حاوي امضاهاي مجاز
2-4-  گواهي از اداره ثبت شركتها مبني بر فعاليت و موجوديت شركت (گواهي مربوط به ماههاي اخير)
3-4- رونوشت تعيين صلاحيت شركت از اداره كار و امور اجتماعي
4-4- سوابق كاري و تائيديه كاركرد از محل هاي قبلي كار شركت در خصوص انجام امورات مرتبط با مناقصه
5-4 - سایر موارد در برگ شرایط مناقصه قید شده است.
5- مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه دانشگاه :
     تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 02/06/93 می باشد.
6- زمان گشايش پاكتها :
     زمان گشايش پاكتهاي الف و ب روز دوشنبه مورخ 03/06/93 ساعت 11 و زمان گشايش پاكتهاي ج   ( قيمت ) روز چهارشنبه مورخ 05/06/93 ساعت 14در محل دفتر امور اداري واقع در پرديس دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود.
 
هزينه آگهي ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفن : 8229 و 04113458226


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات