دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 مصوبات جدید شورای آموزشی دانشگاه در مورد ارایه تسهیلات ویژه شرایط کرونایی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی در نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

 تاريخ: 26/09/99

 

 مصوبات  جدید شورای آموزشی  دانشگاه در مورد ارایه  تسهیلات  ویژه شرایط کرونایی  برای نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

  1. امکان حذف 2 عنوان درس  به جای یک عنوان درس ، با حفظ حداقل 12 واحد درسی در قالب حذف تکدرس  برای دانشجویان دوره های روزانه و نوبت دوم مقاطع کاردانی و کارشناسی وجود خواهد داشت.
  2. با توجه به 3/16  بودن تعداد غیبتهای مجاز در جلسات کلاسی ، حذف درس به جای درج نمره صفر برای غیبتهای بیش از حد مجاز در کلاسهای آنلاین با رعایت ضوابط از جمله کف واحدهای باقیمانده 12 واحد و رعایت حذف  حداکثر دو عنوان درس امکانپذیر خواهد بود، در غیر اینصورت در صورت گزارش غیبت بیش از حد مجاز ، نمره صفر منظور خواهد شد.                                           اداره کل آموزش   


 درج در سايت توسط : اداره آموزش