دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 29 بهمن سالروز قیام تاریخی مردم تبریز گرامی باد

 تاريخ: 29/11/98

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی