دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 آگهی نوبت اول مناقصه عمومي طبخ و توزیع غذای دانشجویان

 تاريخ: 10/06/98

 

آگهی نوبت اول مناقصه عمومي      

 طبخ و توزیع غذای دانشجویان        

دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد.
 
1- موضوع مناقصه :
طبخ و توزیع غذای دانشجویان

2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :
     ضمانت نامه بانكي یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ -500/000/000 ريال معادل پانصد میلیون ریال در وجه دانشگاه صنعتی سهند
3- محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه :
     شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 98/06/10 لغايت98/06/11 در ساعات اداري با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 500/000 ريال معادل پانصد هزار ریال ( واريز به حساب شماره  950100004001075403018321 IR با شناسه 378075454122700004016833330014  به نام در آمدهای اختصاصی دانشگاه قابل پرداخت در کلیه شعب بانکها ) به امور اداري دانشگاه واقع در تبريز - شهر جديد سهند - پرديس دانشگاه صنعتي سهند مراجعه نمايند.

4- مدارک مورد نیاز:
1-4- رونوشت فعاليت و اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي كشور و آخرين تغييرات شرکت حاوي امضاهاي مجاز
2-4-  ارائه شناسه ملی مبنی بر فعالیت شرکت
3-4- رونوشت تعيين صلاحيت شركت از اداره كار و امور اجتماعي
4-4- سوابق كاري و تأیيديه كاركرد از محل هاي قبلي كار شركت در خصوص انجام امورات مرتبط با مناقصه
5-4 - سایر موارد در برگ شرایط مناقصه قید شده است.

5- مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه دانشگاه :
     از ساعت 8 صبح تا ساعت15/30 روزشنبه مورخ98/06/23 می باشد.

6- زمان گشايش پاكتها :
زمان گشايش پاكتهاي الف و ب روز یکشنبه مورخ 98/06/24  ساعت 11 و زمان گشايش            پاكتهاي  ج(قيمت)  روزسه شنبه  مورخ98/06/26  ساعت  9 صبح در محل دفتر امور اداري واقع در پرديس دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود.
هزينه آگهي ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

تلفن : 8229 و 04133458226


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات