دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص تاخیر سرویسهای دانشجویی در روزهای 4 و 8 خرداد ماه

 تاريخ: 31/02/98

 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان