دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره امور خوابگاهها در خصوص پرداخت اجاره بهای خوابگاه

 تاريخ: 31/01/98

 

اطلاعیه اداره امور خوابگاهها در خصوص پرداخت اجاره بهای خوابگاه

از دانشجویان محترم ساکن خوابگاههای دانشجویی درخواست میشود نسبت به پرداخت اجاره بهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ خوابگاه تا مورخ ۹۸/۲/۱۵ از طریق پرتال دانشجویی و یا از طریق مراجعه به دفتر امور خوابگاهها اقدام نمایند.
 لازم به توضیح است که در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها،  صندوق رفاه دانشجویان علاوه بر جریمه افراد بد حساب، سهم مربوط به تعمیر و تجهیز را به دانشگاه پرداخت نمی نماید که موجب خسران و تاخیر در تعمیرات خوابگاهها و آسیب دسته جمعی دانشگاه ودانشجویان میشود. 
بنابر این مطابق مقررات و هماهنگی های انجام شده در صورت عدم واریز اجاره بهای خوابگاه تا تاریخ فوق،  دانشجوی قاصر از امکانات ذیل محروم خواهد بود:
* عدم امکان دسترسی به سامانه ترکیب بندی خوابگاه جهت تقاضای اسکان ترم بعد.
* عدم دسترسی به کلیه وامهای دانشجویی.

 اداره امور خوابگا ه ها

 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان