دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره امور خوابگاهها در خصوص انصراف از خوابگاه

 تاريخ: 04/07/97

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مطابق آئین نامه صندوق رفاه دانشجویان آخرین مهلت انصراف از خوابگاه تا 15 مهر ماه می باشد. بدیهی است بعد از این تاریخ، هزینه خوابگاه جزو دیون دانشجو محسوب شده و به علت ثبت در سامانه صندق رفاه دانشجویان امکان استرداد وجه واریزی و یا لغو ثبت اسکان، امکان پذیر نخواهد بود.
                                                   
اداره امور خوابگاهها     04-07-97


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان