دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 تاريخ: 09/11/96

 

دانلود

برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 قابل اجرا از 10/11/96 

 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان