شاخه دانشجویی انمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - اخبار

 فراخوان نشریه پردازش

 تاريخ: 28/09/92

 شاخه دانشجویی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران از تمامی علاقمندان به فعالیت در نشریه پردازش دعوت به عمل می آورد.  کلیه دانش پژوهان علاقمند مطالب مرتبط با حوزه پردازش تصویر و بینایی ماشین را می توانند به ایمیل شاخه دانشجویی ismvip@sut.ac.ir ارسال نمایند تا پس از بررسی برای چاپ در نشریه ارسال شود.

 


 درج در سايت توسط : دبیر شاخه دانشجویی