شاخه دانشجویی انمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - اخبار

 یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

 تاريخ: 05/10/98

 به اطلاع دانشجویان محترم میرساند:

مهلت ارسال مقالات به یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران تا 14 دی ماه تمدید شد. درج در سايت توسط : رئیس شاخه دانشجویی