شاخه دانشجویی انمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - اخبار

 کارگاه آموزشی روباتیک مقدماتی

 تاريخ: 20/11/93

 این دوره ویژه دانشجویان کارشناسی برق دانشگاه صنعتی سهند می باشد. هزینه این دوره مبلغ ۶۰ هزار تومان می باشد که افراد جهت ثبت نام لازم است هرینه را به شماره کارت 6273533010286931 به نا