شاخه دانشجویی انمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - اخبار

 دومین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران

 تاريخ: 19/04/93

 دومین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر  توسط انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران و گروه های مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه گیلان در اسفند ماه برگزار خواهد شد.


 درج در سايت توسط : رئیس شاخه دانشجویی