دانشگاه صنعتی سهند - آیین نامه ها

  شیوه نامه تشويقی برای جذب و تحصيل دانشجویان ممتاز در دانشگاه صنعتی سهند در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 1401-1400

 تاريخ: 17/10/99

 

اطلاعیه مهم

 
*****   شیوه نامه تشويقی برای جذب و تحصيل دانشجویان ممتاز در دانشگاه صنعتی سهند در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 1401-1400*****


 درج در سايت توسط : مرکز استعدادهای درخشان